ત્યારે હિંદુસ્તાન આપણું થશે – કાકા કાલેલકર


Categories: ચિંતન, દેશપ્રેમ | Tags: | 1 Comment

Post navigation

One thought on “ત્યારે હિંદુસ્તાન આપણું થશે – કાકા કાલેલકર

  1. shirish

    It is desirable to ask on the will of leaders who has ruled and still there for that since 55 years of absolute rule. It is some what least significance to ask mass in general.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: