દયાળુ માણસ


Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “દયાળુ માણસ

  1. કલ્પેશ

    બધા શોષણ કરતા હોય ત્યારે કોઇ મારવાને બદલે છોડી દે (પછી પૈસા ન પણ આપે) તો દયાળુ!!

  2. Vraj Dave

    વાર્તા નું શિર્ષક ખુબજ સરસ આપ્યું. સાહેબ દયાળુ જ કહેવાય????
    વ્રજ દવે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: