પહેલું ઈનામ – (વિણેલાં ફૂલ ૧/૩૫ – હરિશ્ચન્દ્ર)

vinela_ful_1_35_1
vinela_ful_1_35_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “પહેલું ઈનામ – (વિણેલાં ફૂલ ૧/૩૫ – હરિશ્ચન્દ્ર)

  1. chandravadan

    Nice Vaarta ! Enjoyed it !
    DR. CHANDRAVADAN MISTRY
    http://www.chandrapukar.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: