નાતાલની એક ભેટ – (વિણેલાં ફૂલ ૧/૩૪ – હરિશ્ચન્દ્ર)

vinela_ful_1_34_1
vinela_ful_1_34_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 1 Comment

Post navigation

One thought on “નાતાલની એક ભેટ – (વિણેલાં ફૂલ ૧/૩૪ – હરિશ્ચન્દ્ર)

  1. ઓ’ હેનરી ની તે વાર્તા નું નામ “ધ ગીફ્ટ ઓફ ધ મેજાઈ” છે.

    http://www.gutenberg.org/ebooks/search.html/?default_prefix=titles&sort_order=downloads&query=the+gift+of+the+magi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: