ગુલ અને કાંટા (વિણેલાં ફૂલ ૧/૩૨ – હરિશ્ચન્દ્ર)

vinela_ful_1_32_1
vinela_ful_1_32_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 1 Comment

Post navigation

One thought on “ગુલ અને કાંટા (વિણેલાં ફૂલ ૧/૩૨ – હરિશ્ચન્દ્ર)

  1. Amee

    I dont know why i read this story so many times….really nice..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: