રામકૃષ્ણ મિશન – વિવેકાનન્દ સ્મૃતિ મંદિર (ખેતડી – રાજસ્થાન)

મીત્રો,

અત્રે અહીં આપણે શ્રી રામકૃષ્ણ મીશનના એક કેન્દ્રનો સંક્ષિપ્ત પરિચય મેળવશું. ખેતડી કેન્દ્રનો આપ નીચેના સરનામે સંપર્ક કરી શકો છો.

Ramakrishna Mission
Vivekananda Smriti Mandir
Khetri, Rajasthan 333 503
Phone: 01593-234312 , 21-5675
Email: rkmkhetri@gmail.com
Website: http://www.rkmissionkhetri.org


kht_gav
Khetdi1
Khetdi2
Khetdi3
Khetdi4
Khetdi5

Categories: રામકૃષ્ણ પરમહંસ, સ્વામી વિવેકાનંદ | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: