Monthly Archives: November 2009

પેટ – હરિશ્ચન્દ્ર


Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 5 Comments

સહચરીનો સ્વામી – હરિશ્ચન્દ્ર


Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 3 Comments

દયાળુ માણસ


Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 2 Comments

દોઢ દમડીનો જીવ ! – (વિણેલાં ફૂલ ૧/૪૦ – હરિશ્ચન્દ્ર)


Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | Leave a comment

મૂંગું સંવેદન – (વિણેલાં ફૂલ ૧/૩૯ – હરિશ્ચન્દ્ર)


Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | Leave a comment

ધનજી ગોપલજી રુગ્ણાલય – (વિણેલાં ફૂલ ૧/૩૮ – હરિશ્ચન્દ્ર)


Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | Leave a comment

દરદની દિલાવરતા – (વિણેલાં ફૂલ ૧/૩૭ – હરિશ્ચન્દ્ર)


Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 1 Comment

કાળજું કોરાયું – (વિણેલાં ફૂલ ૧/૩૬ – હરિશ્ચન્દ્ર)


Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 1 Comment

પહેલું ઈનામ – (વિણેલાં ફૂલ ૧/૩૫ – હરિશ્ચન્દ્ર)

vinela_ful_1_35_1
vinela_ful_1_35_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 2 Comments

નાતાલની એક ભેટ – (વિણેલાં ફૂલ ૧/૩૪ – હરિશ્ચન્દ્ર)

vinela_ful_1_34_1
vinela_ful_1_34_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 1 Comment

Blog at WordPress.com.