નોરતાંની રાત – રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)


ઢોલીડા…ઢોલીડા…ધબકે માઝમ રાત(૨)
શોભે નવલા નોરતાની રાત (૨)
ઘમ્મર ઘૂઘરીઓ ઘૂમે…ઘૂમે ગરબો ગુજરાત
આજ મંગલ છે રાત,જામ્યા તાલીઓના તાલ (૨)
કે ઢોલીડા ધબકે… માઝમ રાત (૨)

એકતાલી,બે તાલી,દેજો રે સાત તાલી (૨)
કે ગરબે…ઘૂમે આરાસુરી માત (૨)
શોભે નવલા નોરતાની રાત
ઘમ્મર ઘૂઘરીઓ ઘૂમે…ઘૂમે ગરબો ગુજરાત
આજ મંગલ છે રાત,જામ્યા તાલીઓના તાલ (૨)
કે ઢોલીડા ધબકે… માઝમ રાત (૨)

એક તાલી, બે તાલી દેજો રે સાત તાલી (૨)
કે ગરબે…કે ગરબે ઘૂમે પાવાવાળી માત (૨)
શોભે નવલા નોરતાની રાત
ઘમ્મર ઘૂઘરીઓ ઘૂમે…ઘૂમે ગરબો ગુજરાત
આજ મંગલ છે રાત,જામ્યા તાલીઓના તાલ (૨)
કે ઢોલીડા ધબકે… માઝમ રાત (૨)

શ્રધ્ધાના દીવડાને…તાલીઓના તાલ (૨)
ધબકેછે ઢોલને ભક્તિની હેલ
ગાઈએ ગુણલાને…. રમીએ રાસ,રમીએ રાસ
કે ગરબે..કે ગરબે ઘૂમે બહૂચરમાત
કે ગરબે..કે ગરબે ઘૂમે ઉમીયામાત
કે ગરબે ઘૂમે આશાપુરીમાત
ઝમકે ઝાંઝરનો ઝમકાર,શોભે નવલાં નોરતાની રાત
ઘમ્મર ઘૂઘરીઓ ઘૂમે…ઘૂમે ગરબો ગુજરાત
આજ મંગલ છે રાત,જામ્યા તાલીઓના તાલ (૨)
કે ઢોલીડા ધબકે… માઝમ રાત (૨)

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “નોરતાંની રાત – રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

 1. શ્રધ્ધાના દીવડાને…તાલીઓના તાલ (૨)
  ધબકેછે ઢોલને ભક્તિની હેલ
  ગાઈએ ગુણલાને…. રમીએ રાસ,રમીએ રાસ…….
  Nice one by Rameshbhai…….Enjoyed !
  THANKS Atulbhai…& alsoTHANKS Rameshbhai for your visits on CHANDRAPUKAR & your COMMENTS>>>>>>CHANDRAVADAN. ( CHANDRAPUKAR )
  http://www.chandrapukar.wordpress.com

 2. Vital Patel

  શ્રધ્ધાના દીવડાને…તાલીઓના તાલ (૨)
  ધબકેછે ઢોલને ભક્તિની હેલ
  ગાઈએ ગુણલાને…. રમીએ રાસ,રમીએ રાસ
  કે ગરબે..કે ગરબે ઘૂમે બહૂચરમાત
  કે ગરબે..કે ગરબે ઘૂમે ઉમીયામાત
  કે ગરબે ઘૂમે આશાપુરીમાત
  ઝમકે ઝાંઝરનો ઝમકાર,શોભે નવલાં નોરતાની રાત
  ઘમ્મર ઘૂઘરીઓ ઘૂમે…ઘૂમે ગરબો ગુજરાત
  Very nice Garabo
  Vital Patel

 3. Chirag Patel

  એક તાલી, બે તાલી દેજો રે સાત તાલી (૨)
  કે ગરબે…કે ગરબે ઘૂમે પાવાવાળી માત

  De taali..

  majano garabo

  Chirag Patel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: