વીણેલાં ફૂલ (1/3) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_1_03_1
vinela_ful_1_03_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “વીણેલાં ફૂલ (1/3) – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. rajshri

    sahityani seva sahityapremioni seva.thanx short stories always attracts me as it helps to visualise the social status of period, place too.

  2. મજા આવી 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: