વીણેલાં ફૂલ (13/32) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_13_32_1
vinela_ful_13_32_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “વીણેલાં ફૂલ (13/32) – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. reminds us of “taare zamin par”

  2. Dushyantsinh

    સાચે જ નિર્દોષ બાળપણને આપણે બહુ જ ખરાબ રીતે કચડી રહ્યા છીએ. એક દિવસ એવોય આવશે કે બાળક જન્મતા જ દુનિયાદારી શીખી જશે અને એનું ભોળું – નિર્દોષ બાળપણ એની માંના પેટમાં જ ભૂલી આવશે. ડોકટરો અને વૈજ્ઞાનિકો એ માટે તૈયાર જ બેઠા છે. બસ થોડી રાહ જોતા રહો. વિશ્વમાં ક્યાંય નિર્દોષ લાગણીઓ કે નિર્દોષ જીજ્ઞાસા જોવા નહિ મળે. આ બુદ્ધિ અને હૃદયનો ઘટતો જતો રેશીઓ છે, માનવની બુદ્ધિ વધતી જાય છે અને લાગણીઓ ઘટતી જાય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: