વીણેલાં ફૂલ (13/30) – હરિશ્ચન્દ્ર

Vinela_Ful_13_30_1
Vinela_Ful_13_30_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “વીણેલાં ફૂલ (13/30) – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. VERY VERY NICE SHORT STORY..Liked it very much ! There is a message to the Society within this story >>>>ChandravadanBhai…(Chandrapukar )
    http://www.chandrapukar.wordpress.com

  2. shirish dave

    Very good decision

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: