આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત ખગોળશાસ્ત્રી – ડૉ. જે.જે.રાવળ

J_J_Rawal_1
J_J_Rawal_2
J_J_Rawal_3


સૌજન્ય – કાઠીયાવાડ પોસ્ટ (૨ ઑગસ્ટ, ૨૦૦૯)


Categories: વિજ્ઞાન | Tags: , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત ખગોળશાસ્ત્રી – ડૉ. જે.જે.રાવળ

  1. Jayendra(Jay) Thakar

    In this article the birth date of Dr. Rawal is mentioned as March 30, 1945. However, in the profile it is reported as March 30, 1943. I believe the later is the correct one.
    Jay Thakar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: