વીણેલાં ફૂલ (13/11) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_13_11_1
vinela_ful_13_11_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “વીણેલાં ફૂલ (13/11) – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. all most everyday i wait for your short story.
    always it touches to the heart.

  2. vaishali

    ME too. Everyday I open the web site , to read a new story.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: