વીણેલાં ફૂલ (13/9) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_13_09_1
vinela_ful_13_09_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “વીણેલાં ફૂલ (13/9) – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. Prakaash Nathwani

    Shri Atulbhai,

    Aaj ni aapni mukeli varta khubaj hriday shaprshi che… aam to aaj nahi darek tunki varta kaik msg aapi jaay che… khari vaat kahu to have net par aavi ne aapna blog par tunki varta vanchvanu ek vyasan thai padyu che… ha e vaat alag che ke comments hu nathi mukto pan aa tunki vartao na chahako ma no ek hu pan kharoj…

    aamaj darroj ek navi story mukta raho ne blog ne aagal dhapavta raho evi shubhecha sah…

  2. shirish dave

    This is the correct way of teaching. Teacher should instigate pupils to think of their own.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: