દિવ્યવાણી (13) – સ્વામી વિવેકાનંદ

divyawani_13

Categories: સ્વામી વિવેકાનંદ | Tags: , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “દિવ્યવાણી (13) – સ્વામી વિવેકાનંદ

  1. pushpa r rathod

    strina svrupne smjo, ma ke bhumi premika ptni putri sva pchi vedantmay jivan jivo puru bramad tamru che

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: