દર્શન દો ઘનશ્યામ નાથ

દર્શન દો ઘનશ્યામ નાથ, મોરી અઁખિયાઁ પ્યાસી રે…

મંદિર મંદિર મૂરત તેરી, ફિર ભી ન દીખે સૂરત તેરી.
યુગ બીતે ના આઈ મિલન કી, પૂરનમાસી રે..
દર્શન દો ઘનશ્યામ નાથ, મોરિ અઁખિયાઁ પ્યાસી રે…

દ્વાર દયા કા જબ તૂ ખોલે, પંચમ સુર મેં ગૂંગા બોલે.
અંધા દેખે લંગડા ચલ કર, પઁહુચે કાશી રે..
દર્શન દો ઘનશ્યામ નાથ, મોરિ અઁખિયાઁ પ્યાસી રે…

પાની પી કર પ્યાસ બુઝાઊઁ, નૈનન કો કૈસે સમજાઊઁ.
આઁખ મિચૌલી છોડો અબ તો, ઘટ ઘટ વાસી રે..
દર્શન દો ઘનશ્યામ નાથ, મોરિ અઁખિયાઁ પ્યાસી રે…

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | 1 Comment

Post navigation

One thought on “દર્શન દો ઘનશ્યામ નાથ

  1. મારું ગમતું ભજન છે.
    સાંભળો
    http://geet-gunj.blogspot.com/2009/04/blog-post_29.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: