વીણેલાં ફૂલ (13/7) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_13_07_1
vinela_ful_13_07_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 1 Comment

Post navigation

One thought on “વીણેલાં ફૂલ (13/7) – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. mahavir mehta

    have to “di vale e dikari” no samay siddho dekhay chhe chhata ketla loko haju orthodox vicharo dharave chhe?

    bhagvana sahu ne sad buddhi aape

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: