વાહ શૂન્ય – રમેશ પટેલ (આકાશદીપ)

શૂન્ય હું શોધું તને, ક્યાં છૂપાયું તું જગે
ધારું તને હું શુન્ય તો, તું વિરાટ થઈ હસે

કહે બધા શૂન્યના સરવાળા કરે કંઈ ના વળે
જો શૂન્યની અવગણના કરો, પૂર્ણ વિરામ પામો તે ક્ષણે.

ના મને ઉમેરી શકો કે ના બાદ કરી શકો તમે
પણ જો સાથ દો મને, ખુદ મૂલ્યવાન થઈ જાશો તમે.

શૂન્યમાં શું છે કે કંઈ નથી, એ સમજાતું નથી મને
શૂન્યમાં સૂતું છે વિશ્વ, વિલય સર્જન સંગે જગે રમે.

શૂન્ય છું ભાઈ શૂન્ય, પણ અજાયબ શક્તિ છું
શૂન્ય દિસે અવકાશ એટલે તો હું અનંત છું.

શૂન્ય એ શૂન્ય જેવું, તમે સમજો તેમ નથી એ
શૂન્યમાંથી સુષ્ટિ રચાઈ ને શૂન્યમાં જઈ વિરમે.

શૂન્ય છું ભાઈ શૂન્ય, ના હસો વિરમો જરા
આતમનો એકડો લોપાશે, તો તમે પણ શૂન્ય છો ભલા.

વાહ! શૂન્ય! શૂન્ય સમજી જ્યારે વિચાર્યું, તું અસ્તિત્વ થઈને સામે ઊભું
શૂન્ય તને કેવી રીતે શૂન્ય કહું, વિરાટનું લઘુ રુપ લઈ તું અવતર્યું.

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “વાહ શૂન્ય – રમેશ પટેલ (આકાશદીપ)

 1. Paresh Patel

  શૂન્ય છું ભાઈ શૂન્ય, ના હસો વિરમો જરા
  આતમનો એકડો લોપાશે, તો તમે પણ શૂન્ય છો ભલા

  Very nice.Enjoyed its poetry.

  Paresh Patel

 2. Hetal Patel

  ના મને ઉમેરી શકો કે ના બાદ કરી શકો તમે
  પણ જો સાથ દો મને, ખુદ મૂલ્યવાન થઈ જાશો તમે.

  such topic and a way to express with poetry
  is really very pleasent.
  Congratulation for sharing nice poem.

  Hetal and Hardik Patel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: