વીણેલાં ફૂલ (13/6) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_13_06_1
vinela_ful_13_06_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “વીણેલાં ફૂલ (13/6) – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. mahavir mehta

    If some one get hurts and feel guilt is an EGO…..

  2. Varta Gami….See you on Chandrapukar!

  3. shirish dave

    દરેક પતિએ પોતાની પત્ની પ્રત્યેના કર્તવ્યને સમજવું જોઇએ. ખાસ કરીને પત્નીને લાગવું જોઇએ કે તેનો પતિ તેને અપાર ચાહે છે.

  4. Namrata

    khub sundar varta… i totally agree with vishakha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: