વીણેલાં ફૂલ (13/3) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_13_03_1
vinela_ful_13_03_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “વીણેલાં ફૂલ (13/3) – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. માણસ બુરો નથી હોતો એના સંજોગો એને બુરો બનાવે છે..
    છાપામાં રોજ લૂટફાટ મારધાડના સમાચાર વાંચીએ છીએ એની પાછળ પણ આવા જ કોઇ સંજોગ કામ કરતા હશેને?
    વાર્તા વાચતાં જે અરેરાટી ભુખ્યા બાળક માટૅ થાય છે તેવી જ કોઇ પરિસ્થિતિ પણ એમની પણ હોઇ શકેને??

  2. Ameeta

    very touching.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: