વીણેલાં ફૂલ (15/30) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_15_30_1
vinela_ful_15_30_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 1 Comment

Post navigation

One thought on “વીણેલાં ફૂલ (15/30) – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. રુપીયાના રુપમાં અંજાતા લોકો- મોટા માણસ બની જાય છે. આવા લોકોને પોતાના કરતા પાર્ટી-સાર્ટી વધુ સારા લાગે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: