રે મન ગુણ ગોવિંદના ગાતા – 104

રે મન ગુણ ગોવિંદના ગાતા, તું કદી શરમાઇશ નહી
મળ્યુ અમૂલખ મોતી તને, ગાફીલપણે ગુમાવીશ નહીં –ટેક

આ સંસારે આવતા જાતાં, મળ્યું મોંઘુ મોતી કંઇ
જાળવજે એને જતનથી તો, દારિદ્ર આવશે નહીં –1

વિગતથી વટાવી ખાજે, તો સુખ આપશે સહી
ખરચતાં પણ ખૂટશે નહીં, નિત નિત વધશે તહીં –2

ભજનપ્રકાશ માનવ તન મોંઘો, જોતાં જડશે નહી
ભજન કરી ભવસાગર તરજે, અવસર ફરી આવે નહી –3

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: