હે અવિનાશી દીન દયાળુ – 103

રાગઃ- હે જગજનની હે જગદંબા

હે અવિનાશી દીન દયાળુ, અરજી અમારી સાંભળી લેજે –ટેક

ભલે કોઇ માગે વિત સુત દારા, સાથે મહેલ સંપતિ અપારા
શાંતિ વિનાનું કશું ન ચાહું, દેજે સમજણના વિચારો સારા –1

ઉઠી વેલો આરાધું તુજને, નિજ કર્તવ્યની મતિ દેજે મુજને
પરહિતે ભલે પિંડ આ પડતું, અડગ દેજે એવી સુઝને –2

નિત નિત ચાહુ સંત સમાગમ, સંતોમાં મને પ્રિતી દેજે
અધિકારી બનાવી આપનો, તારો બની વિચરવા દેજે –3

ભલો બુરો ભલે કહે કોઇ મુજને, ક્ષમવાની મને શક્તિ દેજે
નિંદા સ્તુતિ હું કરૂં નહીં કોઇની, મીઠા બોલ મને બોલવા દેજે-4

ભલે કદી પ્રભુ તું ભુલીજા મુજને, મને સદા તારું સ્મરણ દેજે
ભજનપ્રકાશ નિત રહે તારી છાયા, આ વાતોનું વરદાન દેજે –5

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: