વીણેલાં ફૂલ (15/5) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_15_05_1
vinela_ful_15_05_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “વીણેલાં ફૂલ (15/5) – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. shirish dave

    એવું લાગે છે કે બાબલાંઓને માટે ખાદીનો અને તે પણ સાદો ગણવેશ રાખવો જોઇએ. ભાવનગરનું દક્ષિણામૂર્તિ બાલમંદીર કદાચ શ્રેષ્ઠ બાલમંદિર હશે.

    અંગ્રેજીનો મોહ જેટલો જલ્દી દૂર થશે તેટલી વહેલી પ્રગતિ થશે.

    વાર્તા બહુ સુંદર અને અસરકારક છે

  2. jigeeta

    in this century English language is most important. kids r having burden of studies. we have listen lot about this issue and also talked about it but nothing came out as result. so its useless to talk about it. talk less and work more i believe in it. if our kids don’t know English they will remain dumb. see in other countries Indian education have no values. weather u check it in uae or n e other countries. this is my experience. we need to change our education values.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: