વીણેલાં ફૂલ (15/3) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_15_03_1
vinela_ful_15_03_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 1 Comment

Post navigation

One thought on “વીણેલાં ફૂલ (15/3) – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. ખૂબ જ સરસ. ઝાડપાન પશુ પંખીઓ પણ ઘણી વખત અત્યંત નજીકના આત્મીયજન સમાન બની જતાં હોય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: