વીણેલાં ફૂલ (15/1) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_15_01_1
vinela_ful_15_01_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “વીણેલાં ફૂલ (15/1) – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. harishchandra is harishchandr,and nothing comes nearer to Vinela ful.I appriciate your effort of making
    laghu novel of it but this will need more effforts on your part.

  2. Patel Popatbhai

    Sri Atulbhai

    Fulthi komal ane vjrathi kathn hraday Sudhanu chhe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: