વીણેલાં ફૂલ (2/40) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_02_40_1
vinela_ful_02_40_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 1 Comment

Post navigation

One thought on “વીણેલાં ફૂલ (2/40) – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. Patel Popatbhai

    Daya Aave chhe Mani Bichari Svabhave Bimar Shun Thay ??? Ma Te Ma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: