વીણેલાં ફૂલ (2/35) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_02_35_1
vinela_ful_02_35_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 1 Comment

Post navigation

One thought on “વીણેલાં ફૂલ (2/35) – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. આશાદેવી એ ઉત્ત્મ માર્ગ શોધ્યો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: