વીણેલાં ફૂલ (2/34) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_02_34_1
vinela_ful_02_34_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “વીણેલાં ફૂલ (2/34) – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. શબ્દસઃ એવી કેટલીય સ્ત્રીઓની વાત કે જેમને નજીકમાં જ ક્યાંય જોયાં હોય….

  2. જ્યાં સુધી સ્ત્રીઓમાં ભયવૃતિ હશે ત્યાં સુધી આમ જ ચાલતું રહેશે…એ ભય તેનાં શિક્ષણ કે આર્થિક સધ્ધરતાથી પણ દૂર નહિં થાય. એ માટે સ્ત્રીઓનું આભુષણ જેને કહેવાયું છે તે શરમ તેણે છોડવી પડશે. આ આભુષણનો તેણે ત્યાગ કરવો પડશે.
    મનને ગમે ત્યારે મારી શકાય, પણ જોઇએ ત્યારે જીવતું થોડું કરી શકાય?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: