રેતી અને પથ્થર

ઈન્ટરનેટ ઉપરથી ચૂંટેલા શ્રેષ્ઠ અંગ્રેજી લેખો ભાષાંતર કરી, સારા વિચારો વાચકો સુધી પહોંચાડવાનો સંનિષ્ઠ પ્રયાસ શ્રી વિકાસ નાયકે કર્યો છે. આ બધા લેખો કથા કોર્નર નામના પુસ્તક રૂપે સંગ્રહિત કરીને પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યાં છે.

katha_kornar_1

[ઈન્ટરનેટ કોર્નર, કથા કોર્નર, ગુજરાતી ભાષાંતરઃ શ્રી વિકાસ ઘનશ્યામ નાયક, પ્રકાશકઃ ગુર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, રતનપોળનાકા સામે, પંચવટી પહેલી લેન, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪, ફોનઃ૨૬૫૬૪૨૭૯, કુલ પાનાઃ૧૨૮, કિંમતઃ૮૫ રૂ.]

Categories: કથા કોર્નર, ટુંકી વાર્તા | Tags: | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “રેતી અને પથ્થર

  1. ખૂબ જ સરસ અને બોધદાયક વાર્તા. યાદ રહી જાય એવી.

  2. ખુબ જ સરસ અને બોધદાયક વાર્તા.

  3. પણ કદાચ આજના સમયમાં એ શક્ય નથી… આજે તો જો એક મિત્ર લાફો મારે તો બીજો તેને માર્યા વગર છોડે? સહિષ્ણુતા તો આજના સમયમાં રહી છે જ ક્યાં….

  4. bahu juni varta chhe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: