વીણેલાં ફૂલ (2/17) – હરિશ્ચન્દ્ર

vinela_ful_02_17_1
vinela_ful_02_17_2

Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “વીણેલાં ફૂલ (2/17) – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. very interesting and touching,,,,,,,,,,looking forward to more

  2. HEMAL VAISHNAV

    very different ending than I thought…Good one.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: