બ્રહ્મ નિર્વાણ

Swami Bhajanprakashanandgiriji maharaj

બ્રહ્મનિર્વાણ

પુજ્ય સ્વામી શ્રી ભજનપ્રકાશાનંદજી મહારાજ તા.૧૪-૪-૨૦૦૯ ના રોજ બ્રહ્મનિર્વાણ પામ્યાં છે. તેમના ભંડારાનો કાર્યક્રમ તા.૨૮,૨૯ એપ્રીલ ૨૦૦૯ દરમ્યાન શ્રી નિર્વાણધામ યોગાશ્રમ રાણાવાવ ખાતે રાખેલ છે. સહુ ભક્તો / સાધકો / શ્રોતાઓને આ કાર્યક્રમમાં પધારવા માટે શ્રી નિર્વાણધામ યોગાશ્રમ, રાણાવાવ તરફથી હાર્દિક નીમંત્રણ છે.

કાર્યક્રમ – ભંડારો
તારીખ – ૨૮,૨૯ ઍપ્રીલ – ૨૦૦૯
સ્થળ – શ્રી નિર્વાણધામ યોગાશ્રમ, જામનગર રોડ, રાણાવાવ
ફોન – (૦૨૮૦૧) ૨૩૦૮૦૦
ફોન – સ્વામીની શ્રી પૂર્ણાત્માનંદગિરિજી – ૯૮૨૫૨૫૨૭૦૬

Categories: નિર્વાણધામ યોગાશ્રમ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: