હે મોહન પધારો મારે મંદિરીયે – (98)

રાગઃ- પ્રભાતિયું

હે મોહન પધારો મારે મંદિરીયે,
મારે મંદિરીયે માખણ ખાવા માટે –ટેક

પ્રભાતે હું વહેલી ઉઠી, મેં મારે હાથે મથી
તુજ કારણ માખણિયાની, મટકી ભરી ભાવથી –1

તાજાં માખણીયા તું ખાજે, મહિ મિસરી થકી
ઘરમાં છું હું એકલી મારાં, સાસુ સસરા નથી –2

હું ને તું સાથે જમશું, ખવરાવીશ ઘણા ખંતથી
એકલડો તું આવજે હું, વચન આપું વાતથી –3

ભૂધર મળ્યા ભાવથી, ભજનપ્રકાશને ભજન થકી
અંતર આનંદ આનંદ વર્ત્યો, જીવન જયજયકારથી –4

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ, ભજનામૃત વાણી | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: