અરે મન કદી ન કરીએ કુસંગ – (95)

રાગઃ- માઇ મેંતો બન ગયા ફકીર

અરે મન કદી ન કરીએ કુસંગ, એતો પાડે ભજનમાં ભંગ
કદી ન કરીએ કુસંગ –ટેક

નિત નિત પયપાન કરાતાં, વિષ ન તજત ભૂંજગ
અર્ચા ચંદન કરત ગધાકો, રાખમાં ચોળે અંગ –1

કાગા કો ક્યા કપૂર ચૂગાયે, શ્વાન નહાયે ક્યા ગંગ
પાષાણ પતિત બાણ ન વિંધે, તેને ચડે ન દૂજો રંગ –2

ભજનપ્રકાશ કુસંગ દુઃખદાયક, હોત નરક કી ખંગ
એવા નરથી અળગા રહીએ, તજીએ સદા એનો સંગ –3

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ, ભજનામૃત વાણી | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: