અરે કોણ તું ને વળી આવ્યો ક્યાંથી – (94)

રાગઃ- વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ

અરે કોણ તું ને વળી આવ્યો ક્યાંથી, જાત જોને તું જરા તારી
માતને તાત પણ કોણ તારાં હશે,એ વાતને લે તું વિચારી –ટેક

મૂળને જોતા મર્મ મળશે તને, લાધશે દ્રષ્ટિ સત્ય સારી
આત્મા અમર છે એમ અવલોકતા, ભરમ ટળશે સર્વ ભારી –1

મૃત્યુ લોકે જન્મતાં મરતાં, ઘણા કાલથી એ વહેવારી
પુત્રપરિવાર ઘણા અવનવા ઉપજે,ઋણનાં બંધ તે જીવ જારી-2

ભજનપ્રકાશ આનંદ ભરપૂર ભર્યો, બ્રહ્મ ભીતર પૂરણ ભારી
અનુભવરૂપ સદા ગુરૂ સત્યરૂપ, અભેદ આપ ઉજીયારી –3

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ, ભજનામૃત વાણી | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: