ઉધો અમે પ્રીતુ કરી પસ્તાણા – (89)

ઉધો અમે પ્રીતુ કરી પસ્તાણા,
અમારા સાંવરીયે ચિત્ત ચોરાણા –ટેક

શું કહીએ ઉધો શ્યામ સુંદરને, મોહનમાં મન મોહાણા
નિષ્ઠુર થઇને ગયા નટવર, દિલડાં બહુ દુભાણાં –1

સાવરીયાસે ગયા છેતરાઇ, કાળામાં મન કોરાણા
નિર્લજ સાથે સ્નેહ કરતાં, દિલડાં બહુ દજાણાં –2

વિઠ્‌્ઠલમાં અમે વિશ્વાસ કરીને, ભોળપમાં ભોળવાણાં
સ્વાર્થીસે સંબધ કરીને, મનમાં બહુ મુંઝાણા –3

મન મારીને બેઠા મંદિરમાં, આ દુઃખ ન કોને કહેવાણાં
ભજનપ્રકાશ કરશું ભક્તિ, જનમ જનમથી જોડાણાં –4

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ, ભજનામૃત વાણી | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: