ઉધો ગમતુ નથી ગોવિંદ વિના – (88)

ઉધો ગમતુ નથી ગોવિંદ વિના, તમે કહેજો મથુરા જઇ
રાધીકાને દરશન દેવા, એકવાર આવો અહીં –ટેક

વિરહની વાતો વિરહી જાણે, જેણે કરી પ્રીત સાચી સઇ
નાતો ઘણો નાનપણાનો, તેને તોડી ગયા તહીં –1

શિદને તલસાવો શામળા, જરા દયા લાવો કંઇ
ગરીબ ગોવાલણ ગામડી અમને, સાચી સમજણ નહીં –2

શોભતું નથી શામળા તમને, તરછોડી જાવું તહીં
ભજનપ્રકાશ પ્રીત પૂરવની, તોડી તૂટે નહીં –3

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ, ભજનામૃત વાણી | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: