અંતર્જ્ઞાન (December – 23)

Paramhansa Yogananda

Paramhansa Yogananda

જો આપણે મગજનો યોગ્ય ઉપયોગ કરીએ તો આપણે સમજી શકીએ કે પ્રભુ મન અને બુદ્ધિની સીમાથી કેટલો પર છે. સહજજ્ઞાનની શક્તિ દ્વારા જ એનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે તે જાણી શકાય છે. આપણે મન તથા બુદ્ધિના કેન્દ્ર – અધિચેતન મન દ્વારા જ બ્રહ્મચૈતન્યને જાણવું પડશે. મનુષ્ય આગળ અંતર્જ્ઞાનાત્મક અધિચૈતન્યના માધ્યમ વડે જ પ્રભુનું અનંત સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે. ધ્યાનમાં અનુભવેલ આનંદ, સમગ્ર સૃષ્ટિમાં વ્યાપ્ત આનંદની ઉપસ્થિતિને ખુલ્લી પાડે છે. ધ્યાનમાં દેખાતો પ્રકાશ સુક્ષ્મ પ્રકાશ છે કે જેના વડે આપણું ઇન્દ્રિયગોચર બ્રહ્માંડ નિર્માયેલ છે. આ પ્રકાશને જોયા પછી, સૃષ્ટિની સમસ્ત વસ્તુઓની સાથે માનવ ઐક્ય અનુભવે છે.

If we use the mind properly, we can understand how God is beyond mind and intellect; and how His true nature can be felt only through the power of intution. We must find His consciousness through the super-conscious mind – the nucleus of mind and intelligence. His infinite nature is revealed to man through the intuitive super-consciousness. The joy felt in meditation reveals the presence of Eternal joy spread over all creation is made. Beholding this light, one feels a unity with all things.

— Sri Sri Paramhansa Yogananda
“Yogoda Satsanga annual-series booklet”

Categories: Spiritual Diary | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: