અમે છીએ પ્રવાસી પંથી – 80

અમે છીએ પ્રવાસી પંથી, અહીં ઘડી રહેવાનું નથી –ટેક

અજાણ્યા અમે આવી ચડ્યાં, વિદેશમાં રહ્યા વસી
વતનથી વિછોયાં થયાં, અહીં રહેવું ગમતું નથી –1

નહીં કોઇ અહીં દેશી હમારા, વહેવારમાં કોઇ મળતા નથી
વાતો અંતરની કોને કહીએ, વાતોમાં કોઇ સમજતાં નથી –2

દિશા ભૂલાં થયાં આદેશથી, દિશા કશી સૂઝતી નથી
ભૂમી તણો ભોમિયો અમને, બતાવનાર મળતો નથી –3

દેશ તણો દિલાસો અમને, દેનાર મળે કોઇ આજથી
ભજનપ્રકાશ ભીતરમાં સદા, રહું નિત યાદગીરથી –4

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | 1 Comment

Post navigation

One thought on “અમે છીએ પ્રવાસી પંથી – 80

  1. Khub sunder….. Bina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: