હે દ્વારકાના નાથ તમે ઝાલો મારો હાથ – (73)

રાગઃ- હીંચ

હે દ્વારકાના નાથ તમે ઝાલો મારો હાથ
પકડો મારો હાથ પ્રભુ તારો છે સંગાથ –ટેક

અધમ ઉધ્ધારણ બીરદ તારો, અનાથના છો નાથ
તરણ તારણ ત્રીકમ પ્રભુ, ત્રિલોકના નાથ –1

અશરણનું શરણ તમે, દીનબંધુ દીનનાથ
ભવતારણ ભૂધર પ્રભુ, ભક્ત વત્સલ ભવનાથ –2

ગરીબની તમે વિનતી પ્રભુ, સાંભળો જદુનાથ
ભજનપ્રકાશ છોડી તુમ, શરણ કહાં જાત –3

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | 1 Comment

Post navigation

One thought on “હે દ્વારકાના નાથ તમે ઝાલો મારો હાથ – (73)

  1. RAMESH K. MEHTA

    BELIEVE IN GOD SINCE GOD IS ALWAYS GREAT.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: