હું જુઠો કે જગત જુંઠું – (72)

રાગઃ- આસાવરી

હું જુઠો કે જગત જુંઠું, મારી કોન સમજે આ વાત –ટેક

વિવેક તણી વાત કરીએ પણ, એને ઘટમાં નખાઇ ઘાટ
દિશા ભુલ્યાને દિશા બતાવતાં, પણ અવળી પકડે વાટ –1

નહીં પરદોષ નહીં પરનિંદા, નહીં પારકી પંચાત
કામ ક્રોધ મદ લોભ મોહ, મત્સર નહીં મોહાત –2

પાપ પુણ્યની પ્રવૃત્તિ મટી, મટ્યા શોક સંતાપ
પરમાર્થમાં પ્રિતી વધી, મટી વહેવારની વાત –3

શમ દમહી સાધન હમારૂં, વિવેક વૃત્તિની વાત
પ્રેમીજનસું પ્રિત હમારી, પ્રેમની કરવી વાત –4

શાંતિ હમારૂં સુત્ર થયુંને, સંતો હમારો સાથ
ભજનપ્રકાશ ભીતરમાં ભજન,અભિમાની તે કેમ ઓળખાત–5

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: