મુરખો છોડી ચાલ્યો સંસાર – (69)

મુરખો છોડી ચાલ્યો સંસાર, ખોઇને આવો એળે અવતાર –ટેક

શું આવ્યો શું જાયો જગમાં શું જાણ્યો જીવનનો સાર
ઘર ધંધામાં બેલ બનીને, ઘુમી રહ્યો ઘરબાર –1

લટકે હરતો લટકે ફરતો, કરીને પગ ખમકાર
આગળ પાછળ અંગડુ નિહાળે, ચામને જોતો ચમાર –2

જુવાનીમાં જાણતો જીવ મન, જીવીશ વરસ હજાર
ઘડપણે આવી દઇડી ઘેરી, મન મનોરથ અપાર –3

આજકાલ કરતાં વાયદો આવ્યો, મરણ મોટેરો માર
ભજનપ્રકાશ કહે ધોખામાં ગયો, રડતો આંસુધાર –4

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: