ભક્તિમાં જુક્તિ છે બહુ ભારી – (68)

ભક્તિમાં જુક્તિ છે બહુ ભારી,જેને સમજમાં આવે સારી –ટેક

કથા કીર્તનમાં કાયમ જાવે પણ, કાજળનો કાળો ભારી
મેલા મનનો મોટપ ન મેલે, એને શું કરે વાત જ્ઞાન વારી –1

વિશ્વાસ વિનાની ભક્તિ કરે નર, બની બેસે બગ ધ્યાન ધારી
સંશયવાળી વાત સઘળી કરે, વૃત્તિ ન છૂટે કાગવારી –2

ભાવ ભક્તિનો ભેદ ન જાણ્યો, ભક્તિ કરે વ્યભિચારી
અનન્ય ભક્તિ વિના નહીં અવિનાશી,ભીતર ન જોયું ભારી –3

મન મુકીને બન્યા મરજીવા, દિલમાં દિનતા ધારી
ભજનપ્રકાશ કહે શરણાગતિને, પ્રભુએ લીધા ભવતારી –4

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: