મૂરખને મોહની મોટપ આવે રે – (67)

મૂરખને મોહની મોટપ આવે રે, એને ભક્તિ ક્યાંથી ભાવે –ટેક

મોઢે આવી મીઠાં વેણ વદે ઇ, પાછળ કડવાં બોલે
દોરંગી દુનિયા દો મુખ ભાખે ઇ, મરજી માફક ચાલે –1

સવળું કહીએ તેને અવળું માને, વિશ્વાસ વાતમાં ન આલે
જુઠાં બોલાને પ્રભુ પહોંચે એની, જીભડી જમડા જાલે –2

અભિમાની નર આકરો ફરે જાણે, આખલો આકેલ ભારે
સત્યની વાત એને સમજાવીએ ત્યાં, ગરજી માથું મારે –3

અક્કલ વાટી એણે આટો બનાવીને, મુખમાં મેલી જાવે
નપૂસંક નર તો નહીં નારી નરમાં,ઇ ભુતના ભાઇ નક્કી થાવે-4

પાપીને મારો પ્રભુ પહોંચે એને, સંત કેમ સમજાવે
ભજનપ્રકાશ કહે પાપી નર ઇ, જમથી સીધા થાવે –5

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: