મૂરખ જગમાં આવી શું કીધું રે – (66)

રાગઃ- જીવને શ્વાસ તણી સગાઇ

મૂરખ જગમાં આવી શું કીધું રે, સીતારામનું નામ ન લીધું –ટેક

ધાતી ધુતી ધન ભેગું કીધું, દાનમાં દામ ન દીધું.
મણીધર થઇ ઇ માથે બેઠો એણે, રાત-દિન રખોપું કીધું –1

દુબજામાં ઇ દોટું કાઢે ઘણો, દુનિયાને દુઃખ દીધું
ભુંડાઇમાં નર ભમે ઘણો એણે, મરવાનું માથે લીધું –2

બુરાઇમાં કાંઇ બાકી ન રાખ્યુ, ભલાઇનું ભાતું ન કીધું
ઉંધા ચત્તામાં આયુષ્ય ખોયું, એણે જીવન આખું ઝેર પીધું –3

અભિમાને બધું અવળું કીધું, સમજાણું આખર સીધું
ભજનપ્રકાશ કહે જરામાં જાણ્યું ત્યાં,જમડે આવી જોર દીધું–4

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: