મા સ્વયં ગીત છે – સુરેશ દલાલ

માનો પ્રેમ જાણવો, માણવો અને વખાણવો એ અલગ વાત છે અને ‘મા હોવું’ એ અનન્ય અનુભવ છે.

‘મા’ સ્વયં ગીત છે. એ ગીત આપણા કાન સાંભળે તેમ ગુંજવાનું હોય છે. આપણા અસ્તિત્વની આસપાસ મા હમ્મેશા એક આબોહવા રૂપે હવાની જેમ હોય છે. રડવું હોય તો પિતાનો ખભો મળે, પણ માતાનો તો ખોળો જ મળે.

મા જાણે ઈશ્વરની જેમ અંતર્યામી છે, સંતાનને શું જોઈએ છે તે એ કોઠાસૂઝથી જાણે છે.

– સુરેશ દલાલ
(“માતા-મહાતીર્થ” માંથી સાભાર)

Categories: મારી વહાલી મા | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: