માતા – બાળકની ભાવિ ઉન્નતિ કે અવનતિનો આધાર

* ફ્રાન્સનો વૈભવ તેની માતાઓ પર અવલંબેલો છે. કોઈ પણ બાળકની ભાવિ ઉન્નતિ કે અવનતિનો આધાર તેની માતા ઉપર જ છે.

* હું કર્તવ્યનિષ્ઠા અને ઘૈર્ય મારી માતાની ગોદમાંથી શીખ્યો છું.

– નેપોલિયન

Categories: મારી વહાલી મા | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: