મા તો એક જ મળે – કાંતે ડગ્લાસ વિજીન

મોટા ભાગની બીજી બધી સુંદર વસ્તુઓ આપણા જીવનમાં બે-બે, ત્રણ-ત્રણ કે ડઝન-ડઝન, સો-સોની સંખ્યામાં આવી મળે છે. પુષ્કળ ગુલાબો, તારાઓ, સૂર્યાસ્તો, મેઘધનુષો, ભાઈઓ-બહેનો-માશીઓ-પિતરાઈઓ,સાથીદારો,મિત્રો.

પરંતુ આખાએ વિશ્વમાં મા તો એક જ મળે છે.

– કાંતે ડગ્લાસ વિજીન

Categories: મારી વહાલી મા | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: