જરા મેલી માન ગુમાન – (57)

રાગઃ- બાગેશ્રી

જરા મેલી માન ગુમાન, મનવા રામ ભજો
આ જુઠી જાણી જંજાળ, મનવા રામ ભજો

આજકાલ કરતાં આવશે વાયદો, જરા નહીં હાલે ત્યાં તારો કાયદો
જમના સામું નહીં જોર, મનવા રામ ભજો

કુટુંબ કબીલો તારું ટગર ટગર જોશે, દશ દાડા તારી પાછળ રોશે
વિસરી જાશે તારી વાત, મનવા રામ ભજો

મેડીમોલાતમાં ઘડી એક રહેવું, કોડી એક દામ જરા સાથે ન લેવું
સાથે લેવાં પુણ્યને પાપ, મનવા રામ ભજો

હિસાબ આપવો હરિને પડશે, કાયા તારી ત્યારે થરથર કંપશે
ખાતામાં હશે જો ખોટ , મનવા રામ ભજો

રામના નામસું નેહ મને લાગ્યો, કાયાનો કારીંગો ભડકીને ભાગ્યો
આનંદ ઉર અપાર , મનવા રામ ભજો

હરખે હરખે હરિ ગુણ ગાયે, પ્રેમપ્યાલા ભજનપ્રકાશ પીએ પાયે
સંતોના સંગમાં રહી , મનવા રામ ભજો

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: