હવે સમરોને શ્રીભગવાન અંતે મરવાનું – (56)

રાગઃ-મારા જીવનના મોંઘા મહેમાન

હવે સમરોને શ્રીભગવાન અંતે મરવાનું
ધરો હ્રદયમાં હરિનું ધ્યાન અંતે મરવાનું –ટેક

જોતજોતામાં જીવન આ જાતું રહેશે
કાળ કાયા કોમળને ઝડપી લેશે
પછી પસ્તાવાનો નહીં પાર અંતે મરવાનું –1

જીવ જાણી રહ્યો મન સર્વ મારૂં
નથી કુટુંબ કબીલામાં કોઇ તારૂં
આતો સ્વાર્થની સઘળી સગાઇ અંતે મરવાનું –2

લોભ લાલચ થકી જીવ લહેરાઇ રહ્યો
આવેલ અણમૂલ અવસર તે વયો ગયો
જરા જીવનનો જાણ્યો નહીં સાર અંતે મરવાનું –3

માટે મૂકો મમતા હવે ભટક્યાં ઘણાં
સહ્યાં સંકટ અતિ ચોરાસી તણાં
આમાં ભૂલવણીનો નહીં પાર અંતે મરવાનું –4

કરો સતસંગ સદા ઉર સ્નેહ કરી
કરી અણમૂલ જીવનની કિંમત જરી
હવે લેજોને ભક્તિની લેર અંતે મરવાનું –5

દીનબંધુ દામોદર દયાળુ ઘણા
કરશે પૂરા સર્વે કોડ ભક્તો તણા
ભજનપ્રકાશના ભારે ભગવાન અંતે મરવાનું –6

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: